Aktuálne odkazy a dôležité oznamy:

 

13. 9. 2021

stiahnite si

 aktuálny

PLÁN VYSTÚPENÍ

DFS Kornička dopĺňa svoje rady a príjma  

do detskej ľudovej hudby - muzikantov a muzikantky  

vo veku od 12 rokov 

husle, viola, klarinet, píšťalka, heligónka, akordeón, gajdy, trúbka, cimbal ...

                                                                                         

Záujemcovia, hláste sa každý pondelok a štvrtok od 17h00 v Galérii Vážka - resp. volajte na mobil 0910 793 703.

 

23.10.2021 Dolná Súča - Šaffova ostroha - krajské kolo sólistov tanečníkov.

 

 

 

Školné

Školné je 70,- Eur (polrok/dieťa). 

VS prosím uvádzajte rodné číslo dieťaťa a do poznámky uveďte jeho meno a priezvisko. 

Neplaťte poštovou poukážkou - šekom cez Sl. poštu (z dôvodu identifikácie). 

Číslo  účtu: IBAN: SK54 7500 0000 0040 1447 6091   / BIC: CEKOSKBX/ 

 

 

Nácviky

 

 V prípade, že dieťa nemôže prísť na nácvik, treba volať príslušnemu vedúcemu.